Retten til asyl

Menneskerettighet 14

Retten til asyl

1. Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse.

Denne retten kan ikke påberopes ved rettsforfølgelse som har reelt grunnlag i upolitiske forbrytelser eller handlinger som strider mot De forente nasjoners formål og prinsipper.

UNDERSKRIV ANMODNING
LAST NED